Op zoek naar professionele reinigingsproducten en -machines? Neem contact met ons op via 0344 633 698!
Volg ons ook op social media
Deskundig advies
Offerte op maat
Snelle levering uit eigen voorraad
Gratis verzending vanaf €250,-

Garantie

 

Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden bepaalde, staat Cleancare in voor de deugdelijkheid van de geleverde machines/apparaten gedurende een jaar na levering, tenzij anders is overeengekomen. Indien de koper, naar het voordeel van Cleancare, genoegzaam heeft aangetoond dat het geleverde niet voldoet aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Cleancare de als gevolg daarvan ontstaande gebreken aan het geleverde, kosteloos repareren dan wel het geleverde vervangen.

De beoordeling of goederen al dan niet voor kosteloze reparatie of vervanging in aanmerking komen, berust uitsluitend bij Cleancare.

Ontbinding van de overeenkomst is uit hoofde van dit artikel uitgesloten.

 

De garantieverplichting van Cleancare vervalt indien de koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde (laat) verricht(en), het geleverde voor andere dan de normale (bedrijfs)doeleinden wordt aangewend, dan wel op een naar het oordeel van Cleancare onoordeelkundige wijze is behandeld, gebruikt of onderhouden.

De garantieverplichtingen van Cleancare zijn beperkt tot hetgeen in dit artikel is omschreven, tenzij uitdrukkelijk andere of aanvullende garanties schriftelijk zijn overeengekomen.